SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljavca

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji in je lahko vsaka pravna oseba (podjetje, zavod, društvo, drugo). Upravljavec je lahko tudi druga pravna oseba, ki pogodbeno obdeluje osebne ali druge podatke oziroma opravlja druge dejavnosti za upravljavca.

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:

Naziv pravne osebe: Marko Sirše s.p.
Naslov pravne osebe: Šmarška 27
Pošta in kraj: 3320 Velenje

ID za DDV: 71195637, davčni zavezanec: NE
Matična številka: 3838820000

Kontaktni elektronski naslov: info@mtravel.si.

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.mtravel.si.

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

 • Upravljavec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo, obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov.
 • Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
 • Upravljavec spoštuje načelo jasnosti in s temi pravnimi pogoji jasno in razumljivo obvešča uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov.
 • Upravljavec spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Krajevna veljavnost

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse pravne posle, ne glede na sedež uporabnika.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke naročnikov storitve (v nadaljevanju “Uporabnikov”) s katerimi poslovno sodeluje. Pravni pogoji opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pravni pogoji opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

 • pošiljanje e-novic
 • registracijo uporabnika

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov::

 • naziv podjetja
 • ime in priimek kontaktne osebe
 • naslov podjetja
 • elektronski naslov
 • davčno številko

Osebna privolitev uporabnika

Uporabnik izkaže svojo osebno privolitev z registracijo na spletni strani. S tem se strinja, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke:

 • osebno ime
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • telefonsko številko, številko telefaksa
 • naslov elektronske pošte

Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev uporabnika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte ali na drug ponujen način.

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni uporabo spletne aplikacije IBE mTravel.

Registracija uporabnika

 • Uporabnik se mora za namen uporabe spletne platforme registrirati na https://mtravel.si/register
 • Uporabnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
 • Uporabnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
 • Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljalec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper takega uporabnika.
 • Registrirajo se lahko le pravne osebe.

Odgovornosti upravljavca

Upravljalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 • škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh pravnih pogojev,
 • če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
 • neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 • povezav do spletnih mest tretjih oseb.

NAJEM STORITVE

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene na spletni strani Ponudnika (https://mtravel.si/). Ponudnik ima na spletni strani opredeljene obseg in lastnosti storitev, ceno storitev ter morebitne popuste in akcije.

Uporabnik je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pravnimi pogoji in se ob naročilu z njimi strinja. Uporabnik je seznanjen, da se s potrditvijo teh pravnih pogojev in registracijo v sistem šteje pogodba za sklenjeno.

Naročilo storitev

Uporabnik lahko pri Ponudniku sklene mesečni ali letni najem storitve.

Pogoj za naročilo storitev je registracija v sistem ponudnika. Vse storitve ponudnika so od trenutka registracije v sistem dostopne uporabnik po plačilu predračuna.

V primeru, da uporabnik predračuna ne plača v roku, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če uporabnik ne plača predračuna tudi po poteku 15 dni od datuma zapadlosti predračuna, ponudnik profil uporabnika izbriše.

Najem plačljive storitve začne teči z dnem plačila, neodvisno od tega, ali uporabnik začne storitev uporabljati takoj ali kasneje. Ponudnik omogoča brezplačno testiranje storitve preko testne strani https://demo.mtravel.si/login.

Postopek naročila

 • Uporabnik izbere primeren paket najema storitve.
 • Uporabnik nato opravi postopek registracije.
 • Ponudnik pošlje uporabniku sporočilo na posredovani elektronski naslov. S klikom na povezavo in vnosom uporabniškega imena in gesla, uporabnik dostopi do nadzorne plošče, kjer ima ustvarjen lastni profil.
 • Ponudnik posreduje Uporabnik predračun za izbrani najem (mesečni ali letni).
 • Po plačilu predračuna lahko uporabnik prične z uporabo iframe-a.

Podaljševanje najema storitev

Ponudnik pošlje uporabniku račun za podaljšanje najema storitve in sicer en teden pred potekom plačanega obdobja najema storitve.

Račun se vedno pošlje v elektronski obliki.

V primeru, da uporabnik račun plača, ponudnik storitev podaljša za naročeno obdobje najema. Novo obračunsko obdobje se šteje od dne poteka predhodnega obračunskega obdobja, neodvisno od dne plačila.

V primeru, da uporabnik računa ne poravna do datuma zapadlosti, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če uporabnik poravna račun v roku 15 dni od dne zapadlosti predračuna, mu ponudnik ponovno omogoči dostop do storitve. Novo obračunsko obdobje se šteje od dne poteka predhodnega obračunskega obdobja, neodvisno od dne plačila.

V primeru, da uporabnik računa ne poravna do datuma zapadlosti, mu ponudnik onemogoči dostop do storitve. Če uporabnik ne poravna računa tudi po poteku 15 dni od datuma zapadlosti predračuna, ponudnik profil uporabnika izbriše, uporabniku pa izda dobropis za vrednost izdanega računa.

Cene storitev

 • Vse cene so izražene v € in objavljene pri posamezni storitvi. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.
 • Ponudnik cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila (poslane predračune), ostanejo v veljavi cene iz naročila (poslanega predračuna).
 • Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Plačilo storitev

Ponudnik zagotavlja možnost plačila storitev preko predračuna poslanega na elektronski naslov, ki ga je uporabnik posredoval ob prijavi.

Najem storitev uporabnik plača vnaprej na podlagi izdanega predračuna, v znesku, ki je naveden pri naročeni storitvi.

Rok trajanja najema storitve je odvisen od naročene storitve in je določen v ponudbi na spletni strani ponudnika ter potrjen s plačilom predračuna.

Prekinitev pogodbe

Pogodba med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena z dnem registracije. Prekinitev pogodbe je možna pri najemu storitev za obdobje enega leta. V tem primeru ponudnik obračuna že opravljene plačljive storitve za pretekle mesece uporabe po tarifi za mesečni najem, razliko pa vrne uporabniku na transakcijski račun.

Uporabnik obvesti ponudnika o želeni prekinitvi pogodbe najkasneje 3 delovne dni pred potekom mesečnega obdobja, s koncem katerega želi predčasno prekiniti pogodbo o najemu storitve. V primeru, da uporabnik ponudnika ne obvesti pravočasno o želeni predčasni prekinitvi pogodbe, si ponudnik pridružuje pravico, da upošteva in poračuna še en mesečni najem in uporabniku vrne razliko, zmanjšano za ta poračun.

Ponudnik lahko uporabniku prekine pogodbo brez predhodnega obvestila v kolikor uporabnik namerno ali nenamerno zlorabi ali poskuša zlorabiti uporabnikov sistem. Kdaj gre za zlorabo, lahko uporabnik presodi po lastni presoji, pri tem pa uporablja smernice definirane v dovoljeni uporabi in pa splošne smernice, ki veljajo v industriji.

Odgovornosti uporabnika

Uporabnik je dolžan upoštevati navodila ponudnika, ki jih prejme z registracijo in z vsemi sporočili, v katerih ponudnik zagotavlja potrebne vsebine, navodila in informacije za uspešno izvajanje storitve.

Odgovornosti ponudnika

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Ponudnik za izvedbo storitev odgovarja v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za njegovo dejavnost ali poklic in zagotavlja uporabnikom vse informacije in pomoč, ki jo potrebujejo za uspešno izvajanje najete storitve.

Ponudnik ne odgovarja za uspeh v primerih, kjer je potrebna aktivnost uporabnika in le-ta svojega dela ne opravi v skladu z dogovori in s temi pogoji.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

 • Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljavca.
 • Pravni pogoji so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljavca.
 • Pravni pogoji so sestavni del naročila kupca.
 • Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pravnimi pogoji pred naročilom storitve.

Spremembe pravnih pogojev

 • Upravljavec pravne pogoje redno posodablja z zakonskimi spremembami.
 • Upravljavec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pravnih pogojev.
 • Upravljavec bo svoje uporabnike obveščal o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
 • Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 1. junij, 2020